« Alla nyheter

Nationen söker kandidater till ny kurator!

06.03.2017 21:19

På maj nationsmöte är det igen dags att välja en ny kurator för nationen. Årsmötet valde till kuratorsmakare inspektor Kai Nordlund, kurator emerita Belinda Andersson och kurator Otto Luukkanen. Kuratorsmakarna har som uppgift att samla in och behandla förslag till ny kurator.

Kuratorns uppgift är enligt stadgarna:

1) biträda inspektor i dennas uppgifter samt att hålla denna informerad om nationens verksamhet

2) övervaka nationens verksamhet

3) stöda styrelsen i dess verksamhet

4) representera nationen utåt och hålla kontakt med andra nationers kuratorer

5) teckna nationens namn

6) i stadgeboken införa alla de ändringar av stadgarna som nationsmötet i laga ordning beslutit om och rektorn stadfäst

7) verka som sekreterare i De Äldres Råd

8) verka som ordförande i ordningsutskottet

9) verka som ordförande i utvecklingsutskottet

10)upprätthålla kontakten till nationens äldre medlemmar

Enligt stadgarna väljs till kurator ”en med nationens verksamhet väl förtrogen tidigare nationsmedlem som avlagt slutexamen eller om särskilda skäl föreligger en nuvarande nationsmedlem som är väl förtrogen med nationens verksamhet”.

Med sin erfarenhet bidrar kuratorn med råd till nationen och övervakar dess verksamhet. I praktiken betyder det här utbildning, rådgivning och mentorering av styrelsen och andra förtroendevalda, deltagande i nationsmöten och närvaro vid styrelsemöten enligt behov. Kuratorn upprätthåller även kontakten till de övriga nationerna via kuratorskollegiets månatliga träffar. Kuratorn sitter också med som självskriven medlem i SSBS förvaltningsråd och har närvarorätt vid Föreningen Wiborgs styrelsemöten. Kuratorns andra viktiga uppgift är representation, och förutom att delta i årsfester och liknande tillställningar blir kuratorn även inbjuden till vissa betydande evenemang på Helsingfors universitet (bl.a. inskriptionen, årsdagen, promotioner och rektorsmiddagar). Kuratorn upprätthåller även kontakten till nationens äldre medlemmar med bl.a. att några gånger per år skriva och skicka äldremedlemsbrev.

Vet du någon utåtriktad wiburgens, med erfarenhet från nationens verksamhet och som du vill se bära kuratorskedjan? Nomineringar till kurator kan skickas till if.nfonull@erakamsrotaruk. Kuratorsmakarna behandlar till dem inlämnade förslagen, kontaktar nominerade personer och framlägger till nationsmötet en sammanställning på kandidaterna till posten.

Den nya kuratorn väljs på maj nationsmöte 11.5 och tillträder sitt ämbete 1.9.2017. Kuratorns mandatperiod är två år.

Nomineringar till kuratorskandidater bör göras till kuratorsmakarna senast en vecka innan valet, dvs. 4.5.2017.