Organisation

Nationsmötet

Nationsmötet är nationens högsta beslutsfattande organ. Nationsmötet väljer styrelsen och funktionärer samt gör de viktigaste ekonomiska och principiella besluten. Nationsmötet består av alla nationsmedlemmar, dvs. vem som helst som är medlem i nationen får komma på plats och ställa upp i val, rösta, framföra förslag och komma med sin åsikt. Nationsmötet sammanträder en gång per månad under läsåret och möteskallelsen skickas till nationens e-postlista. På nationsmötet bjuds det alltid på mat och kaffe, så det är ett perfekt tillfälle att komma till Nypolen och träffa andra wiburgenser!

Inspektor

Till inspektor väljer nationen en professor vid Helsingfors universitet. Inspektorn har som uppgift att övervaka nationens verksamhet, stöda nationen med råd samt upprätthålla kontakten mellan universitetet och nationen. Inspektorn fungerar som ordförande för nationsmötet, De Äldres Råd och stipendiefondens styrelse samt är självskriven medlem i Svenska Studenters Bostadsstiftelses förvaltningsråd. Inspektorn har även närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på Föreningen Wiborg rf:s styrelsemöten. ÖFN:s nuvarande inspektor är sedan 2011 professor i beräkningsmaterialfysik Kai Nordlund. Inspektorns mandatperiod är inte begränsad.

Kurator

Nationens kurator är en mer erfaren eller nyutexaminerad nationsmedlem. Kuratorn har som uppgift att övervaka nationens verksamhet, bistå med råd till styrelsen och resten av nationen, upprätthålla kontakten till äldre medlemmar samt representera nationen utåt. Kuratorn fungerar som sekreterare i De Äldres Råd och stipendiefondens styrelse och som ordförande för ordningsutskottet och utvecklingsutskottet. Kuratorn är även självskriven medlem i Svenska Studenters Bostadsstiftelses förvaltningsråd. Kuratorn har även närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på Föreningen Wiborg rf:s styrelsemöten. Kuratorn väljs för två år i taget, och nationens nuvarande kurator är hum.kand. Jessica Karlsson som fungerar som kurator 1.9.2019-31.8.2021

Styrelse

Nationens styrelse är de som har koll på allt som händer på nationen och som leder den dagliga verksamheten. Styrelsen väljs för ett kalenderår i taget på nationsmötet i november, och består av en styrelseordförande samt sex styrelsemedlemmar med egna ansvarsområden. Styrelsen sammanträder regelbundet, ungefär två gånger per månad, till styrelsemöte för att diskutera aktuella ärenden samt för att göra beslut angående nationens verksamhet.

Om det är något du undrar gällande nationens verksamhet så var i kontakt med styrelsemedlem vars område ärendet gäller, eller styrelseordförande. Styrelsens kontaktuppgifter hittar du här!

Funktionärer & utskott

Som funktionär har man en viss ansvarsuppgift att sköta, allt från webmaster till sångledare. Funktionärer väljs av nationsmötet på valmötet i november.

Utskotten är permanenta arbetsgrupper med uppgift att sköta om en viss del av nationens verksamhet. Utskottens storlek är i regel inte begränsat, så vem som helst som är intresserad att delta i dess verksamhet kan gå med! Utskotten tillsätts av nationens styrelse.