Samarbetsorganisationer

Vännationer

Under årens lopp har nationen knutit vänskapsband med andra nationer i Finland och i Sverige. Tidigare möjliggjorde vännationerna utbytesstudier mellan olika universitet med att erbjuda utbytesstipendier för nationsmedlemmar från vännationerna . Idag är samarbetet främst baserat på socialt umgänge på varandras fester och evenemang.

ÖFN:s vän- och systernationer:

Samarbetsorganisationer

Nationen är medlem i ett antal olika föreningar och samarbetsorganisationer:

Svenska Studenters Bostadsstiftelse rs (SSBS)

Svenska Studenters Bostadsstiftelse skapades 1961 av de fyra svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet (Nylands Nation, Åbo Nation, Östra Finlands Nation och Vasa nation) för att erbjuda nationsmedlemmar förmånligt boende. Total förvaltar SSBS ca. 150 lägenheter i Vallgård, Arabia och Busholmen. SSBS styrs av ett förvaltningsråd med 20 medlemmar som består av varje nations inspektor, kurator samt för tre år valda extra representanter vars antal är i proportion med nationernas storlek. Stiftelsens dagliga verksamhet sköts av en anställd ombudsman samt en styrelse dit varje nation väljer två representanter för två år i taget.

ÖFN:s representanter i SSBS:

Inspektor, Professor Kai Nordlund, förvaltningsrådets medlem (ex officio)
Kurator, Jessica Karlsson, förvaltningsrådets medlem (ex officio)

Elmer Tuominen, förvaltningsrådets medlem (2021-2023)
Jenny Skoglund, förvaltningsrådets medlem (2021-2021)
Jonne Granqvist, styrelseledamot (2020-2021)
Rasmus Englund styrelseledamot (2021-2022)

Svenska Studenters Intresseförening rf (SSI)

Svenska Studerandes Intresseförening är en registrerad ideell förening, som utgör intressebevakande tak- och samarbetsorganisation för svensk- och tvåspråkiga studentkårer, studerandekårer och studentnationer i Finland. SSI grundades 1909 och stiftande medlemmar var Nylands, Vasa, Åbo och Östra Finlands nationer vid Helsingfors universitet samt Teknologföreningen vid Aalto-universitetet. SSI:s centralaste och viktigaste intressebevakande uppgift är att ge ut Studentbladet.

SSI:s beslutsfattande sker på föreningsmöten var medlemskorporationernas röster är i förhållande till deras medlemsantal. SSI:s dagliga verksamhet sköts av en vald styrelse och anställd generalsekreterare.

Svenska Nationer och Ämnesföreningar rf (SNÄf)

Svenska Nationer och Ämnes­för­en­ing­ar är en takorganisation för de svenskspråkiga nationerna och ämnesföreningarna verksamma vid Helsing­fors uni­versit­et. SNÄf finns till för att bevaka de finlandssvenska studerandenas intressen inom universitetet och studentkåren. SNÄf är också en av grupperingarna som ställer upp i valet av delegation och styrelse för studentkåren och representanter för SNÄf sitter också i andra organ inom studentkåren. SNÄf är partipolitiskt obunden.

Nationernas Samdelegation rf (NSD)

Nationernas samdelegation är en registrerad förening som fungerar som nationernas samarbetsorgan. Alla i universitetslagen nämnda nationer dvs. 15 nationer vid Helsingfors universitet och Teknologföreningen vid Aalto-universitetet är medlemmar i föreningen. Nationernas samdelegation sköter nationernas gemensamma ärenden. NSD övervakar nationernas intressen och fungerar vid behov som en gemensam kanal där nationerna uttrycker sin åsikt i ärenden som berör dem. NSD styr nationernas gemensamma rekrytering, införskaffar presentationsmaterial och presenterar nationerna på fakulteterna och olika evenemang för studerande. Verksamheten i Nationernas samdelegation sköts av föreningens styrelse och funktionärer. På föreningens höstmöte väljer nationernas representanter en ordförande och 4-6 ordinarie medlemmar.

Östfinska delegationen

Östfinska delegationen har sina rötter i den Östfinska sommarfesten, som firades första gången år 2012. Dåvarande kuratorer för de fem östfinska nationerna (Östra Finlands Nation samt Karjalainen, Wiipurilainen, Savolainen och Kymenlaakson Osakunta) ansåg att de östfinska nationerna behöver en egen fest i stil med österbottningarnas Porthanfest eller aboensernas Topeliussits. Till en början var idén bara att ordna en gemensam fest, men ganska snart beslöt man att även göra samarbetet officiellt med att grunda en Östfinsk delegation. De flesta andra nationer hade redan liknande samarbetsorganisationer, så idén var inte direkt ny.

Då det är fråga om fem nationer tog det sin tid att formalisera samarbetet och förslag till stadgar bollades mellan nationerna i över två år. Karjalainen Osakunta godkände stadgarna redan 2014 med ”alla föreslagna och kommande förändringar”. Det slutliga förslaget godkändes till sist av Wiipurilainen Osakunta den 10.5.2016, och stadgarna trädde därmed i kraft och den Östfinska delegationen var född. Ceremoniellt grundades delegationen med en underteckningsceremoni i samband med den femte Östfinska sommarfesten 19.8.2016.

För tillfället är Östfinska delegationens uppgift mycket enkel: Att en gång per år under sommaren ordna den Östfinska sommarfesten. Delegationen består av varje nations kurator samt 1-2 valda representanter från varje nation.

Östfinska delegationens stadgar

Föreningen Wiborg rf

Föreningen Wiborg grundades år 2011 som en garantiförening för Östra Finlands Nation och från och med 2017-2018 som nationens seniorförening. Föreningens syfte är att stöda nationen genom att fungera som en samlingspunkt för personer och sammanslutningar med ett intresse i nationen, staden Wiborg samt det kulturella arv som nationen upprätthåller. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att samla in medel, arrangera evenemang för föreningens medlemmar samt upprätthålla den wiburgensiska andan och traditionerna på nationens och Föreningen Wiborgs evenemang. Nationen och föreningen samarbetar även gällande äldre medlemsverksamhet.